Về sản phẩm xor

Được xây dựng dành riêng cho các chủ nhân sở hữu điện thoại XOR với các dịch vụ bảo trì, chăm sóc, bảo dưỡng điện thoại tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo toàn và gìn giữ trọn vẹn các giá trị vượt thời gian của XOR.

Vui lòng đăng ký thông tin để trải nghiệm
chương trình XOR Ultimate Care.